Esam apkopojuši biežāk uzdotos jautājumus par Pensiju Fondu. Ja neatrodat atbildi uz savu jautājumu, sazinieties ar mums, lai saņemtu papildinformāciju.

Kā var kļūt par Pensiju Fonda dalībnieku?

Par Pensiju Fonda dalībnieku var kļūt tikai Pensiju Fonda akcionāru darbinieki: Akcionāru saraksts 

Vai mani ģimenes locekļi var būt par Pensiju Fonda dalībniekiem?

Nē, par AS "Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds" dalībnieku var būt tikai pie Pensiju Fonda akcionāra strādājošs darbinieks.

Kur var redzēt savu konta stāvokli?

Pirmā pensiju plāna dalībnieks regulāri var sekot līdzi sava uzkrātā pensijas kapitāla izmaiņām Pensiju Fonda mājaslapā, autorizējoties sadaļā MANS KONTS. Šajā sadaļā datus atjaunojam katru mēnesi pēc 15.datuma. Reizi gadā Pensiju Fonds katram pensiju plāna dalībniekam nosūta paziņojumu mājaslapā par iepriekšējā gada investīciju darbības rezultātiem un cita veida informāciju.  Gadījumā, ja plāna dalībniekam ir reģistrēts e-pasts, informācija par gada rezultātiem tiek nosūtīta arī e-pastā. Ikviens dalībnieks var saņemt informāciju par savu uzkrāto kapitālu arī klātienē Pensiju Fonda birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Vai es arī pats varu papildināt savu uzkrājumu? Kādi man būs nodokļu atvieglojumi?

Jā, katrs Plāna dalībnieks var veikt savas privātās pensijas kapitāla uzkrāšanu, veicot individuālās iemaksas. Lai veiktu individuālās iemaksas, nepieciešams noslēgt Vienošanos par individuālo iemaksu veikšanu sadaļā Veikt iemaksu Pensiju Fonds nenosaka iemaksu apjomu un regularitāti. Plāna dalībniekam ir iespēja pašam izvēlēties sev atbilstošāko iemaksu lielumu un biežumu. Individuāli veiktās iemaksas Pensiju Fonds apsaimniekos uz vispārējiem noteikumiem, tieši tāpat kā darba devēja un VSAA veiktās iemaksas. Saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” Jūs varēsiet saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atmaksu 20% apmērā par iepriekšējā taksācijas gadā privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanā veiktajām iemaksām. Atvieglojumu varēsiet saņemt par iemaksām līdz 10% no Jūsu bruto algas taksācijas gadā, bet summāri nepārsniedzot EUR 4’000.

Kā es varu veikt iemaksas Pensiju Fondā?

Iemaksas Pensiju Fondā var veikt tieši tāpat kā jebkuru maksājumu - savā internetbankā, izmantojot bankas pakalpojumu "Regulārais maksājums". Konts iemaksu veikšanai Pirmajā Pensiju plānā ir LV58HABA0140804519501. Maksājuma mērķis - vārds, uzvārds, personas kods, Vienošanās numurs. Pensiju Fonds piedāvā iespēju veikt vienreizēju iemaksu tieši caur Pensiju Fonda mājaslapu. Šis pakalpojums pieejams Swedbank, SEB Bankas, Luminor DnB un Bankas Citadele internetbanku lietotājiem.

Vai es varu pārtraukt iemaksas?

Iemaksu pārtraukšana nav jāsaskaņo ar Pensiju Fondu. Ikviens dalībnieks var brīvi izvēlēties samazināt iemaksu apjomu vai tās pārtraukt uz laiku, vai pavisam. 

Ar kādiem izdevumiem man ir jārēķinās?

Pensiju Plāna kopējos izdevumus veido maksa līdzekļu pārvaldītājiem un līdzekļu turētājam un Pensiju Fonda administratīvie izdevumi. Šie izdevumi, proporcionāli uzkrātajam kapitālam, tiek ieturēti no katra Plāna Dalībnieka vienu reizi mēnesī. No katras iemaksas Pensiju plānā tiek ieturēta arī komisijas maksa Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

Kas notiek ar uzkrājumu pēc darba attiecību pārtraukšanas?

Pārtraucot darba tiesiskās attiecības ar Pensiju Fonda akcionāriem, Jūsu dalība pensiju plānā „Pirmais Pensiju Plāns” turpinās – individuālajā kontā uzkrātais kapitāls pilnā apmērā paliek Jūsu īpašumā. Pensiju Fonds arī turpmāk apsaimniekos un ieguldīs Jūsu labā uzkrāto kapitālu uz vispārējiem noteikumiem.

No cik gadiem var saņemt savu uzkrājumu?

Uzkrājumu var saņemt no 55* gadu vecuma. Izņēmums ir speciālās profesijas, kuras ir minētas Ministru kabineta noteikumos Nr. 47 “Par speciālajām profesijām, kurās privāto pensiju plānos norādītais strādājošo pensijas vecums var būt mazāks par 55 gadiem”. *Ja sasniedzot 55 gadu vecumu joprojām ir darba attiecības ar Pensiju Fonda akcionāriem, tad uzkrājumus saņemt var no 60 gadu vecuma. Apmeklējiet sadaļu Uzņēmumu informācija, lai iepazītos ar specifiskajiem jūsu darba devēja noteikumiem attiecībā uz uzkrātā kapitāla izņemšanu.

Vai var saņemt uzkrājumu ātrāk nekā 55 gados?

Kapitālu ātrāk var saņemt tikai divos gadījumos: 1. Ja ir piešķirta 1.grupas invaliditāte uz mūžu 2. Ja ir strādāts speciālajās profesijās, kas aprakstītas Ministru Kabineta noteikumos nr.47 vairāk par 12 mēnešiem.

Kādi nodokļi man būs jāmaksā, saņemot uzkrāto kapitālu?

No kapitāla, kuru Plāna dalībnieks ir iemaksājis pats, nodokļi netiek ieturēti. No iemaksām, kuras Plāna dalībieka labā ir veicis darba devējs vai VSAA, tiks ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis 23% apmērā. Pensiju plāna līdzekļu pārvaldīšanas rezultātā aprēķinātajam investīciju rezultātam izmaksas brīdī tiks piemērots 20% nodoklis ienākumiem no kapitāla. Nodokļa ieturēšanu uzkrājuma izmaksas brīdī veiks Pensiju Fonds.

Vai šis uzkrājums ir mantojams?

Jā, 3.līmeņa pensiju fondu uzkrājums ir mantojams. Dalībnieka nāves gadījumā uzkrāto pensijas kapitālu Pensiju Fonds izmaksā dalībnieka mantiniekiem, ja dalībnieks nav norādījis citu personu (labuma guvēju). Labuma guvēju varat norādīt sadaļā Mans konts, mani dati vai klātienē Pensiju Fonda birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Kāda ir pensiju 3.līmeņa uzkrājuma aizsardzība?

Pensiju plāna naudas līdzekļi, finanšu instrumenti un cita veida īpašums tiek turēts, iegrāmatots un pārvaldīts šķirti no Pensiju Fonda paša līdzekļiem. Pat ja pensiju fonds ir atzīts par maksātnespējīgu un tiek uzsākta bankrota procedūra vai atņemta licence, plāna dalībnieks savu uzkrāto kapitālu nezaudē un var pārvest to uz citu pensiju fondu.

Kādi ir riski, veidojot uzkrājumu pensiju 3.līmenī?

Netiek garantēta pamatsummas (iemaksu summas) saglabāšana vai uzkrājuma vērtības pieaugums (peļņa). Pensiju plāna ienesīgums ir piesaistīts finanšu tirgus ienesīgumam, līdz ar to tas var svārstīties. Pensiju plāna vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzvērtīgu ienesīgumu nākotnē. Pensiju 3.līmenis nav paredzēts īstermiņa naudas līdzekļu ieguldīšanai, it īpaši, ja šie naudas līdzekļi var būt steidzami nepieciešami.