Likumdošana

Iesaistīšanās un ilgtspējas politika

Pensiju Fonds ir izstrādājis dokumentu "Iesaistīšanās un ilgtspējas politika", kas sniedz informāciju Plāna dalībniekiem par Pensiju Fonda nostādnēm attiecībā uz ilgtspēju saistību riskiem, apraksta un skaidro, kā Pensiju Plāna ieguldījumu stratēģijā iekļauj akcionāra tiesību izmantošanu akciju sabiedrības pārvaldē gadījumos, ja Pensiju Plāna Ieguldījumu politika paredz Pensiju Plāna aktīvus ieguldīt tādas akciju sabiedrības akcijās, kuras juridiskā adrese ir dalībvalstī un kuras akcijas iekļautas dalībvalsts regulētajā tirgū. Pensiju Fonds katru gadu publisko ziņojumu par iesaistīšanās politikas īstenošanu.

Papildus ir sagatavots un publicēts dokuments "Pamatinformācija par Pensiju Plānu", kas satur vispārīgu informāciju par Ieguldījumu politiku un līgumiem, kas noslēgti ar Līdzekļu turētāju un Līdzekļu pārvaldītājiem.

____________________________________________________________________

Datu aizsardzība

2018.gada 25. maijā stājās spēkā Jaunā Eiropas Savienības regula par fizisku personu datu aizsardzību (EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679). Galvenais šīs regulas mērķis ir paaugstināt drošību personas datiem, kas atrodas uzņēmuma pārvaldībā. Tā attiecas uz visiem komersantiem ES teritorijā. 

Personas datu aizsardzība vienmēr ir bijusi un arī turpmāk būs Pensiju Fonda prioritāte. Pensiju Fonds ir izstrādājis "Privātuma politiku", kas sniedz fiziskai personai - datu subjektam informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un glabāšanu.

____________________________________________________________________

Izmaiņas likumdošanā

Iespēja saņemt nodokļu atmaksu
Saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” no 2018. gada Jūs varēsiet saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atmaksu 20% apmērā par iepriekšējā taksācijas gadā privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanā veiktajām iemaksām.

Atvieglojumu varēsiet saņemt par iemaksām līdz 10% no Jūsu bruto algas taksācijas gadā, bet summāri nepārsniedzot EUR 4’000.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN)
Arī turpmāk kapitāla izmaksas brīdī IIN par darba devēja veiktajām iemaksām tiks ieturēts 23% apmērā. Ņemot vērā, ka IIN tiks piemērota progresīva likme atkarībā no gada ienākuma apjoma, pārrēķins tiks veikts pēc deklarācijas iesniegšanas Valsts Ieņēmumu dienestam.

Kapitāla pieauguma nodoklis
Ienākums no privātajos pensiju fondos veikto iemaksu ieguldīšanas jeb peļņa sākot no 2018. gada tiks aplikta ar nodokli 20% apmērā.

____________________________________________________________________

Latvijas 3.līmeņa pensiju fondus regulē "Privāto pensiju fondu likums”.

Nodokļu atvieglojumus ir iespēja saņemt tiem Pensiju Fonda dalībniekiem, kas veic individuālās iemaksas. Vairāk uzziniet likumā: “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli

Kapitālu aprēķinam aicinām iepazīties ar  normatīvajiem noteikumiem  "Par privātajā pensiju fondā uzkrātā papildpensijas kapitāla aprēķināšanas kārtību, ko izdevusi Finanšu un Kapitāla Tirgus Komisija (FKTK).

Gada pārskatus katru gadu sastādām, ņemot vērā Latvijas likumdošanā noteiktās normas un FKTK "Privāto pensiju fondu gada pārskata sagatavošanas normatīvos noteikumus". 

Kapitālu ir iespēja saņemt ātrāk nekā 55 gados, ja esat strādājis speciālajās profesijās, kuras atļauj saņemt 3.līmeņa uzkrājumu ātrāk. 

Pensiju Fonds ikdienā strādā ievērojot visus likumus, normatīvus, noteikumus, procedūras un arī Ētikas kodeksu.